REGULAMIN

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Spółka – spółka akcyjna Ewa Stensrød AS z siedzibą Sarpsborgveien 2, 1640 Råde,
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może składać Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej na usługi świadczone przez Spółkę, zwana w treści niniejszego Regulaminu także „Usługobiorcą”.
3. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem elektronicznym www.ewa-stensrod.no
4. Konsument – osoba fizyczna składająca za pośrednictwem Strony Internetowej zamówienie na Usługę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
5. Zlecenie – rozumiane jako oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez wypełnienie Formularza na usługi świadczone przez Ewa Stensrød AS.
6. Formularz zlecenia – udostępniony elektronicznie, na Stronie Internetowej, szablon zgłoszenia, za pomocą którego Klient składa Zamówienie i podaje do wiadomości Spółki niezbędne dla wykonania Usługi informacje.
7. Usługa – każda usługa, jaką świadczy Ewa Stensrød AS na rzecz Klienta drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Strony Internetowej.
8. Cena – oznacza łączne wynagrodzenie Spółki za świadczone na rzecz Klienta Usługi wraz z podatkami, umieszczone w cenniku zamieszczonym w zakładkach na Stronie Internetowej
9. Cennik – umieszczone na Stronie Internetowej zestawienie Usług świadczonych przez Spółkę wraz z odpowiadającymi im wartościami wynagrodzenia za Usługę – dostępne w zakładkach na Stronie Internetowej.
10. Płatność – czynność polegająca na zapłacie Ceny w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
11. Dane Osobowe – informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta, będącego osobą fizyczną oraz inne udostępnione przez Klienta wobec Spółki dane, w szczególności przekazane poprzez Formularz lub zamieszczony na Stronie Internetowej formularz kontaktowy, przetwarzane w celu świadczenia Usługi przez Ewa Stensrød AS.
12. Umowa – zawarta na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zlecenia, przesłanej przez Spółkę pod wskazany przez Klienta adres e-mail.
13. Strony – Klient i Ewa Stensrød AS.
14. Dokument do uiszczenia zapłaty za zleconą Usługę – faktura przesyłana droga elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail zobowiązująca do zapłaty Ceny za wykonana Usługę w terminie wskazanym na fakturze.
15. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Ewa Stensrød AS.
16. Wniosek – zlecenie wysłane za pomocą poczty elektronicznej.

§2 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka akcyjna Ewa Stensrød AS z siedzibą Sarpsborgveien 2, 1640 Råde, zwana dalej Spółką.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą firmy, w tym za jakiekolwiek szkody w oprogramowaniu komputerowym lub też innym mieniu użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu, korzystania z niego, przeglądania jego stron bądź z pobierania z serwisu jakichkolwiek materiałów. Ponadto Ewa Stensrød AS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w odbiorze, przesyle i transmisji informacji.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych.
4. Spółka, pomimo wszelkich starań i zabezpieczeń systemowych, nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym, w szczególności w kontekście ewentualnych awarii systemu mogących doprowadzić do utraty bądź niekontrolowanego i pozostającego poza bezpośrednią kontrolą firmy udostępnienia danych osobowych użytkownika. Wszelkie transmisje danych są dokonywane na ryzyko użytkownika, który przesyła te dane. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (tzw. linki) znajdują się na stronie www.ewa-stensrod.no. Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko użytkownika.
5. Spółka Ewa Stensrød AS zobowiązuje się do respektowania prywatności osób, które odwiedzają stronę internetową www.ewa-stensrod.no oraz przesyłają dokumenty poprzez formularz online lub w jakikolwiek inny sposób do użytku przez naszą firmę. Zobowiązujemy się tym samym do gromadzenia danych osobowych tylko za wiedzą i zgodą użytkowników, nie udostępniania ich danych osobowych osobom trzecim oraz umożliwienia użytkownikom wglądu w ich dane osobowe i edycję tych danych.
6. Użytkownik udostępniający swoje dane osobowe oświadcza tym samym, że jest ich właścicielem i że nie narusza interesu stron trzecich udostępniając dane osobowe.
7. Użytkownik ma również wgląd oraz możliwość edycji danych przesłanych przez niego Spółce Ewa Stensrød AS. W przypadku, gdy użytkownik wyrazi życzenie zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych, Spółka spełni to życzenie ze skutkiem natychmiastowym, po otrzymaniu stosownej prośby drogą mailową lub listownie, a także potraktuje prośbę jako równoznaczną z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz użytkownika.
8. Adresy e-mail użytkowników są wykorzystywane przez Spółkę w celu kontaktowania się z nimi, wysyłania im komunikatów oraz powiadomień i informacji dotyczących wykonywanych przez Spółkę usług. Korespondencja e-mailowa oraz adres e-mail użytkownika są wykorzystywane tylko i wyłącznie w sprawach, które go dotyczą i nie będą udostępniane osobom trzecim.

§3 Składanie zlecenia

1. Świadczenie Usług jest odpłatne. Podstawowy cennik dostępny jest na Stronie Internetowej, w zakładkach przy opisie poszczególnych Usług.
2. W celu złożenia Zlecenia na świadczenie Usług Klient wybiera interesującą go Usługę oraz wypełnia odpowiedni Formularz Zlecenia na Stronie Internetowej.
3. Złożenie zlecenia za pośrednictwem Strony Internetowej oznacza zaakceptowanie przez Klienta cennika Usług.
4. Po wyborze na Stronie Internetowej interesującej Klienta Usługi, Klient zostaje przekierowany na odpowiednią podstronę, gdzie wypełnia Formularz, w którym podaje informacje, w tym Dane Osobowe, które są konieczne do realizacji Umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy. Przekazywanymi informacjami, niezbędnymi dla należytego wykonania Usługi, są w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Warunkiem złożenia zlecenia, jest oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.
6. Przekazanie danych przez Formularz oraz akceptacja Regulaminu są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usługi.
7. Zakres informacji wymaganych od Klienta uzależniony jest od wybranej Usługi. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi może wymagać przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów.
8. W celu umożliwienia realizacji Usługi, Klient załącza wymagane Dokumenty w formie elektronicznej podczas wypełniania Formularza – w formie pliku graficznego lub zeskanowanego Dokumentu – lub, po wcześniejszym kontakcie z Ewa Stensrød AS w inny sposób załączając Dokumenty w formie kserokopii lub innej równoważnej.
9. Po przesłaniu Formularza Ewa Stensrød AS bada kompletność przekazanych przez Klienta informacji i dokumentów. W przypadku stwierdzenia braku dokumentu lub dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi albo nieprawidłowego wypełnienia Formularza, Ewa Stensrød AS niezwłocznie wzywa Klienta do uzupełnienia braków w dokumentacji w dogodnej dla Klienta formie, podejmując próbę kontaktu z Klientem w drodze wiadomości e-mail, telefonicznie lub przez SMS.
10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Ewa Stensrød AS na podany w Formularzu adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia przez Klienta Umowy drogą elektroniczną. Potwierdzenie to stanowi podstawę dochodzenia przez Ewa Stensrød płatności Ceny za Usługę.
11. W przypadku Usługi, która zgodnie z Cennikiem nie posiada stałej Ceny, przed złożeniem Zlecenia Klient zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia indywidualnej Ceny za Usługę.
12. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za chwile przyjęcia wniosku rozumie się w takim przypadku moment przeslania przez pracownika Ewa Stensrød AS wiadomości z potwierdzeniem otrzymania dokumentów.
13. Klient składający wniosek z pominięciem Formularza automatycznie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującym cennikiem (patrz §3 ust. 11)
14. Termin realizacji Zlecenia wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Ewa Stensrød AS kompletnych dokumentów wymaganych do realizacji Zlecenia.

§4 Płatności

1. Płatność za Usługi następuje co do zasady po wykonaniu Usługi, z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych w ust. 2.
2. Jeżeli Usługa obejmuje udzielenie szczegółowych informacji na temat interesujących Klienta spraw; przetłumaczenie pisma w przypadku Klientów, których sprawy nie są prowadzone przez Ewa Stensrød AS lub w przypadku klientów, których sprawy są prowadzone przez Ewa Stensrød AS, ale pisma dotyczą spraw o odmiennym charakterze, płatność następuje przed wykonaniem Usługi.
3. Termin na dokonanie Płatności wynosi 7-10 dni od daty wykonania Usługi i otrzymania dokumentu do uiszczenia zapłaty za zamówioną Usługę; od daty otrzymania dokumentu do uiszczenia zapłaty za zamówioną Usługę w przypadku, o którym mowa w ust. 2. W szczególnych przypadkach Ewa Stensrød AS, po uzgodnieniu z Klientem, może ustalić inny termin płatności.
4. Za dzień dokonania Płatności rozumie się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Ewa Stensrød AS wskazanym w dokumencie do uiszczenia zapłaty za zamówioną Usługę.
5. Płatność może być dokonana w koronach norweskich (NOK)
6. Płatność może być dokonana poprzez przelew bankowy, z obowiązkowym podaniem numeru KID wskazanego na fakturze. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Ewa Stensrød AS, płatność może być dokonana osobiście w kasie w siedzibie Spółki, Sarpsborgveien 2, 1640 Råde.
7. Ewa Stensrød AS wskazuje, że w przypadku niedokonania przez Klienta Płatności w terminie określonym w ust. 3, firmie przysługuje prawo do niezwłocznego podjęcia działań windykacyjnych, bez dalszych wezwań – zarówno w drodze polubownej, jak również na drodze sądowej oraz egzekucji komorniczej.

§5 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia przysługuje jedynie Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje także wówczas, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Ewa Stensrød AS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, kiedy: Dokumentacja Klienta jest według wiedzy i doświadczenia Spółki niekompletna i nie pozwala na prawidłowe wykonanie Usługi, Dokumentacja Klienta według interpretacji Ewa Stensrød AS nie spełnia wymogów prawnych, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie Usługi, Dokumentacja Klienta budzi zastrzeżenie co do jej autentyczności lub jest nieczytelna. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy i anulowania Zlecenia bez poniesienia kosztów zapłaty Ceny za Usługę z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 5 i 6.
5. Klient zobowiązany jest do zapłacenia częściowej Ceny za Usługę, pomimo wyrażenia chęci do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy pracownik Ewa Stensrød AS rozpoczął prace nad jej realizacją, a status Usługi w systemie został zmieniony na „w trakcie realizacji”.
6. W przypadku Klienta określonego w § 3 ust. 11, odstąpienie od umowy po ustaleniu indywidualnej Ceny za Usługę podlega regulacji z § 5 ust. 5.
7. W przypadku Klientów składających wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, z pominięciem Formularza, odstąpienie od umowy bez ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 5 możliwe jest w ciągu 24 godzin od chwili złożenia wniosku.

§6 Odpowiedzialność i reklamacje

1. Ewa Stensrød AS zobowiązuje się działania z największą starannością i profesjonalizmem zawodowym.
2. Ewa Stensrød AS nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia formalne Klientów, kompletność Dokumentów, działania osób trzecich oraz jakiekolwiek następstwa tych zdarzeń, w szczególności za:
a. uchybienia formalne dokumentacji złożonej przez Klienta do odpowiednich organów, w tym za brak podpisu czy upływ terminu do jej złożenia;
b. niesatysfakcjonującą Klienta, a wynikającą z przedstawionych Dokumentów, kwotę zwrotu lub dopłaty podatku ustaloną przez organy podatkowe;
c. odmowę lub negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta w wyniku postępowania właściwych organów, które nie nastąpiło z winy Ewa Stensrød AS;
d. niezastosowanie się przez Klienta do instrukcji postępowania przekazanej przez Ewa Stensrød AS wraz z wykonaną Usługą;
e. dostarczenie Klientowi (na e-mail lub wskazany adres zamieszkania) dokumentu będącego decyzją administracyjną lub wezwaniem Klienta do uzupełniania braków przez właściwy organ oraz brakiem zastosowania się Klienta do takich wezwań.
3. Ewa Stensrød AS nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność składanych przez i w imieniu Klientów dokumentów, jeżeli ich pozytywne rozpoznanie zależy od uznaniowych kompetencji organu, do którego dokument był kierowany, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody oraz ich następstwa.
4. Ewa Stensrød AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy występujące po stronie organów państwowych, w tym organów Królestwa Norwegii oraz za ich następstwa.. Ustalenie zaistnienia błędu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchyla obowiązku Klienta do dokonania Płatności.
5. Jeżeli Usługa zostanie wykonana przez Ewa Stensrød AS w sposób wadliwy, Klientowi przysługują uprawnienia możliwe do wykonania w następującej kolejności:
a. żądanie usunięcia wad,
b. roszczenie o obniżenie Ceny,
c. odstąpienie od Umowy, przy czym prawo to nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Postanowienia ust. 5 nie mają zastosowania, jeżeli wada została usunięta.
7. Ewa Stensrød AS nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych przez Klientów.
8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze, Klientowi przysługuje prawo złożenia wobec Ewa Stensrød AS reklamacji. Reklamacji dokonuje się za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej lub osobiście w siedzibie Spółki.
9. Ewa Stensrød AS rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.